Tin tức gổ dán thị trường châu Mỹ  | VANEPTRUONGHAIMNIH.COM.VN

Tin tức gổ dán thị trường châu Mỹ

 Như mọi người đều biết, 36 nhân viên của cơ sở ván ép ván ép Commonwealth Pembroke bước ra đình công vào ngày 21 tháng 4 năm 2010. Đó là sự thật mà công ty yêu cầu các công đoàn thực hiện một số nhượng bộ.
Trong bối cảnh kinh tế hiện nay trong ngành công nghiệp lâm sản và tất cả các ngành công nghiệp, cần thiết phải nhượng bộ không nên ngạc nhiên bất cứ ai.